תנאי שימוש באתר

השימוש במידע המופיע באתר Pro Signals מותנה בהסכמה חד-משמעית של המשתמש לכל האמור להלן:

1. כללי
1.1. חברת פרופשיונאל סיגנלס בע"מ (להלן: "החברה") ח.פ 515076107 הנה בעלת אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר").
1.2. החברה מפעילה את האתר כאתר מידע בלבד המיועד לסוחרים בשוק ההון ובכלל אשר מקנה למבקרים בו סביבת מידע מקצועית ותומכת לשם כך, הן במציאת חברה מתאימה למסחר והן בעמלות נמוכות, והן בקורסים למסחר.
1.3. החברה ונציגיה אינם מעניקים ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בניירות ערך.
1.4. החברה רשאית לבצע שינויים לתנאי השימוש וכניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת.
2. מידע באתר
1.5. "מידע" משמעותו כל המידע המצוי באתר, לרבות אך מבלי למעט, מידע, תוכן, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות.
1.6. יתכן שחלק מהמידע המוצע באתר כרוך בתשלום והגישה לאתר תיעשה באמצעות קוד גישה אישי בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל הסכם אחר בין הגולש ו/או המשתמש לבין החברה. המשתמש מתחייב, במידה ונעשה שימוש באתר בקודי גישה, שלא להשתמש בקוד הסודי של אחר ושלא למסור את הקוד הסודי שלו, אלא למשתמש אשר החברה מסרה אישורה בכתב למשתמש זה.
3. זכויות יוצרים
3.1. כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע ובתוכן הנמצא באתר, לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה.
3.2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמידע שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק, להעביר לצד שלישי כלשהו, לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.
4. סימני מסחר
4.1. סימני המסחר המופיעים באתר, כגון לוגו האתר והחברה, הם קניינה של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה, ולגולש באתר אסור להעתיק או לעשות בקשר אליהם כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה ו/או של הבעלים האחרים המצוינים לעיל.
5. הגבלת אחריות
5.1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות הגולש כמות-שהם (as-is), מבלי שהחברה תהא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי המידע והחומר המצוי באתר; לגבי חומרים מידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר; לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר; לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר; לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר; זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו.
5.2. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לחברה כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון מבלי שלחברה תקום אחריות בשל אי ההתאמה.
5.3. החברה מדגישה בזאת כי פעילות בשוק ההון בכלל ובמכשירים פיננסים בפרט דורשת מומחיות מקצועית מיוחדת והיא נעשים על דעת ובאחריות המשתמש בלבד. המידע והשירות באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בתחומים הנ"ל.
5.4. אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
5.6. המשתמש מודע לכך כי תשדורת של מידע אל האתר וממנו אינן חסויות, ושהנטל לשמירת סודיותן של תקשורת המועברת אל האתר, ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש בלעדית.
6. תגובות גולשים באתר
6.1. האתר עשוי לאפשר לגולשים המשתמשים בו להגיב ו/או להוסיף הודעות ו/או תכנים מטעמם וכן לעיין בתכנים ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר. התכנים הנם באחריותו של המשתמש בלבד. מסירת תכנים כלשהם לפרסום באתר אינה מקנה את הזכות לדרוש כי התוכן אשר נמסר יפורסם.
6.2. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתכנים נכתבו על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים להם, לנכונותם, טיבם ו/או איכותם ולכל נזק שיגרם למשתמש ו/או לאחרים מפרסום התכנים ו/או מכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש בתכנים.
6.3. המשתמש מתחייב בזאת כי התגובות של המשתמש באתר לא יהיו שקריות או מטעות, לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר גזעני ו/או מפלה בין קבוצות, עוין, גס רוח או מעליב ו/או המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל תוכן המזהה אישית אנשי ם אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או כל תוכן הכולל תוכנות עוינות ו/או נגיפי מחשב ("וירוס") ו/או כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים והסבירים באינטרנט ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/ או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
6.4. החברה תהא רשאית למחוק תכנים לאלתר, כולם ו/או את חלקם /או לבדוק את כל התכנים אותם המשתמש מעביר לפני הפרסום שלהם על מנת לנסות ולמנוע פרסום תכנים אשר הם בלתי חוקיים, על פניהם, ללא צורך בהפעלת שיקול דעת שיפוטי, וכן למנוע פרסום תכנים אשר, על פניהם, אינם עומדים בדרישות הדין והשיח המקובל.
6.5. ברור למשתמש, כי החברה אף תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר את ההוראות לעיל בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, רבות חסימת הרשאתו, וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.
7. הגבלת אחריות לחברה בגין עסקאות בין משתמש למפרסם
7.1. החברה ו/או האתר אינם אחראים על תוכנן של המודעות או של הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.
8. סמכות שיפוט
8.1. תקנון זה יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, ויפורש על פיהם בלבד. כל סכסוך בין הצדדים ידון בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.