introducing

קורס מבוא לשוק ההון

הקורס יקנה למשתתפיו ידע תיאורטי ומעשי על אופן פעילותם של השווקים הפיננסיים השונים, ויחשוף אותם לגופים הגדולים ולאופן פעולתם. כמו-כן, המשתתפים יכירו את המוצרים הפיננסיים השונים ואת אופן השימוש בהם.

קהל היעד:

 • אנשים המעוניינים להכיר את תחומי שוק ההון השונים הקורס מהווה קדם למספר קורסים מתקדמים

דרכי ההוראה בקורס:

הקורס יתקיים במשרדי החברה אחת לשבוע בשעות הערב

תוכנית הקורס

שיעור 1 – מבוא לשוק ההון – שווקים פיננסיים והכרת הבורסות העולמיות

 •          מבוא לשוקי ההון העולמיים
 •          הכרת השווקים הפיננסיים
 •          הבנת הגורמים המאקרו כלכליים
 •          הכירות עם כיתת הלימוד האינטראקטיבית
 •          שוק הכסף

שיעור  2 – שוק המניות והבורסות השונות בעולם

 •          מושגי יסוד בשוק המניות
 •          מבנה השוק, הכרות עם הבורסות החשובות בעולם
 •          הגופים הפועלים
 •          מדדים שונים ונתוני המסחר

שיעור 3 – איגרות חוב

 •          מושגי יסוד והכרת שוק איגרות החוב
 •          סוגי איגרות חוב, פרמיית סיכון ורמת הדירוג
 •          תשואה מול מחיר, השפעת הריבית והאינפלציה
 •          ריבית ריאלית ונומינלית.

שיעור 4 – חוזים עתידיים וסחורות

 •          חוזים עתידיים – מושגי יסוד
 •          חוזים עתידיים – שימושים ומסחר
 •          סחורות כמוצרים פיננסיים

שיעור 5 – יסודות הניתוח הטכני

 •          יסודות הניתוח הטכני
 •          הכרת דפוסי התנהגות שונים
 •          תאוריית דאו
 •          כלי עזר ואינדיקאטורים טכניים

שיעור 6 – אופציות ונגזרים

 •          מושגי יסוד
 •          אופציות אמריקאיות מול אירופאיות
 •          שוק האופציות, אופן הפעולה והשימוש באופציות מעו"ף
 •          אסטרטגיות בסיסיות למסחר

שיעור 7 – הכרת שוק מטבע חוץ

 •          שוק מטבע חוץ – יסודות ומאפיינים
 •          צמדים ומטבעות מובילים
 •          ניתוח טכני יחודי
 •          הודעות כלכליות
 •          תנודות ארוכות טווח

שיעור 8 – קרנות, תעודות סל, יסודות ניהול תיק השקעות

 •          מושגי יסוד והכרת מכשירים פיננסים שונים
 •          תעודות סל, קרנות מנוהלות ואפיקי חיסכון שונים
 •          יסודות ניהול תיק השקעות
 •          תמהיל יעיל של תיק ההשקעות
 •          סיכום הקורס